پذیرش ها

روش های پرداخت

روش های پرداخت

شهریه متغیر و شهریه ثابت ثبت نام از طریق انتقال بانکی یا چک بین المللی می توانند پرداخت شوند. برای راهنمایی در این خصوص با دفتر EF کشورتان تماس بگیرید. لطفا توجه داشته باشید که همه انتقال ها باید به نام و نام خانوادگی دانش آموز و کد ثبت نامی صورت گیرد تا اعتبار سریع و مناسبی از حساب او را تضمین کند. کمیسیون بانکی برای ارسال و دریافت بانک ها باید توسط فرستنده پول پرداخت شود و یا از حساب دانش آموز کسر می شود. شرایط پرداخت و سررسید ها به قرارا زیرند:

جهت اطمینان از ثبت نام دوره های آکادمی بین المللی EF ، هزینه ترم اول دوره باید فورا به محض پذیرش پرداخت گردد. باقیمانده هزینه 60 روز قبل از تاریخ شروع دوره باید پرداخت شود.

دانش آموزان فعلی :

برای اطمینان از سال تحصیلی جاری از جمله دانش آموزانی که در دوره آمادگی ثبت نام کرده اند ، دانش آموزان فعلی ، هزینه یک ترم از دوره را تا 15 مارچ باید پرداخت کنند. باقیمانده هزینه ها قبل از شروع سال تحصیلی باید پرداخت گردد.

چنانچه تاخیری در پرداخت هر یک از هزینه ها صورت گیرد ، آکادمی ما این حق را دارد که دوره را معلق یا کنسل کند و 1.5% بهره روی باقیمانده هزینه به ازای هر ماه تاخیر دریافت کند.

English Test Online

رسانه و گالری ها